Wednesday, 3 December 2008

Aurora Borealis, from Orbit

˙uoıʇɐʇs ǝɔɐds lɐuoıʇɐuɹǝʇuı ǝɥʇ ɯoɹɟ sılɐǝɹoq ɐɹoɹnɐ ǝɥʇ ɟo ʇoɥs ǝɥ sǝƃɐɯı llıʇs ɟo ǝɔuǝnbǝs ɐ ƃuısn oǝpıʌ ƃuıpunoʇsɐ uɐ pǝʇɐǝɹɔ ʇıʇʇǝd uop ʇnɐuoɹʇsɐ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.